Statut

WSTĘP

(…) Tym, którzy mają przekroczyć próg trzeciego tysiąclecia, pragniemy powiedzieć: budujcie dom na skale! Budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego na skale!

A skałą jest Chrystus – Chrystus żyjący w swym Kościele. Kościół trwa na tych ziemiach od tysiąca lat. Przyszedł do was wraz z posługą świętego Wojciecha. Wyrósł na fundamencie jego męczeńskiej śmierci i trwa. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. Chrystus jest winnym krzewem, a my latoroślami. On jest fundamentem, a my żywymi kamieniami. (…)

Jan Paweł II

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Mt 6,25-26

 

Postanowienia ogólne

 • § 1
 1. Fundacji pod nazwą „DOM NA SKALE”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:

Ryszarda Teodora Jarczyńskiego, Halinę Barbarę Jarczyńskę, Katarzynę Plenzler, Rajmunda Plenzler, Katarzynę Monikę Łyskawa, Radosława Wojciecha Szeszko, Małgorzatę Lopko, Sławomira Tomasza Łyskawę, Andrzeja Dadełło, Bogusława Ireneusza Marciniaka, Marka Stanisława Grześkowiaka, Stanisława Władysława Radczyc, Adama Mariana Szczodrego, Pawła Adama Szczodrego, Janusza Solskiego, Pawła Patza, Andrzeja Mirosława Nowakowskiego, Adriana Piotra Jasiaka, Katarzynę Wojdyło, Jadwigę Janinę Nowakowską, Magdalenę Stanisławę Więcek, Zofię Janinę Szczykowską, Marię Urszulę Jaremczak, Barbarę Annę Kiełbus, Romana Adama Wojdyło, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Jaśkowiak w Kancelarii Notarialnej w Kórniku, przy ul.Poznańskiej 17a w dniu 15.10.2005 działa na podstawie przepisów ustawy dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz. U. z 1991r nr 46, poz. 203 z p. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 • §2

Fundacja ma osobowość prawną.

 • §3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Czmoniec, gmina Kórnik.

 • §4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • §5

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

 • §6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 • §7

Celami Fundacji są:

 1. Promocja małżeństwa i rodziny oraz kształtowanie wizerunku rodziny jako podstawy społeczeństwa w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego.
 2. Fachowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawnicza i duszpasterska dla małżeństw i rodzin.
 3. Terapia małżeństw i rodzin patologicznych oraz osób wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych (patologicznych).
 4. Formacja młodzieży z ukierunkowaniem na życie małżeńskie i rodzinne.
 5. Propagowanie wszelkich form świadomej i bezinteresownej służby bliźniemu.
 6. Organizowanie wypoczynku i działalności kulturalnej oraz opieki nad dziećmi, niepełnosprawnymi i osobami starszymi.
 7. Pielęgnowanie szeroko pojętych tradycji rodzinnych, społecznych, narodowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego.
 • §8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie:
 1. działalności edukacyjnej i szkoleniowej
 2. pomocy charytatywnej dla podopiecznych Fundacji, uczestników spotkań formacyjnych i imprez kulturalnych
 3. usług opiekuńczych zakresu opieki nad dziećmi, niepełnosprawnymi i osobami starszymi
 4. poradni specjalistycznych.
 5. Organizowanie: świetlic, punktów konsultacyjno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych.
 6. Organizowanie: rekolekcji, wykładów, sesji tematycznych, spotkań formacyjnych, imprez rodzinnych i kulturalnych.
 7. Tworzenie środowisk pro-rodzinnych, wspólnot małżeńskich i rodzinnych.
 8. Organizowanie wycieczek, zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym.
 9. Budowę, remonty, wyposażenie i eksploatację bazy materialnej przydatnej w realizacji celów Fundacji.
 • §9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji 

 • §10
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych).
 • §11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • §12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów
 2. dotacji i subwencji
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
 5. odsetek bankowych, papierów wartościowych, lokat, obligacji
 6. dochodów z działalności gospodarczej
 7. wpływów z tytułu świadczonych usług.
 1. §13
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. Zarząd zawsze składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 • §14
 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji, pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy lub ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Organy Fundacji

 • §15
 1. Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

 

 1. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani   pozostawać
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym  pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli  skazani   prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśl­nie ścigane z oskarżenia publicz­nego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnie­nia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wyna­grodzenie w wysokości nie wyż­szej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 

  Rada Fundacji      

 • §16
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
 3. Pierwszy skład Rady w tym jej Przewodniczącego powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swego składu o osoby, które:
 • dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji
 • swoją działalnością przynoszą Fundacji znacznych korzyści
 • szczególnie zasłużyły się dla rozwoju Fundacji
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji większością 2/3 głosów.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 5. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3 Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady większością 2/3 głosów. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.
 6. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa 5 lat. Funkcję te można pełnić więcej niż przez jedną kadencję.
 • §17
 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej 2 razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
 3. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pisemnie pozostałych członków Rady, co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Wyjątek stanowi sytuacja określona w § 16 punkt 5 i 9.
 5. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

 • §18

Do kompetencji Rady należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołują Fundatorzy na spotkaniu założycielskim.
 2. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 5. Opracowywanie propozycji nowych form działania Fundacji.
 6. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
 7. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
 8. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 9. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 

 • §19.
 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych za ich zgodą przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, którego powołują Fundatorzy na spotkaniu założycielskim.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Prezesa Zarządu, którego powołują Fundatorzy na spotkaniu założycielskim.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały Rady.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniach Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 • §20

Zarząd w szczególności:

 1. kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki ekonomiczno-finansowe;
 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 3. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
 4. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie;
 5. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
 6. ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków i zasady wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 7. przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;
 9. uchwala regulaminy wewnętrzne Fundacji;
 10. powołuje podległe jednostki organizacyjne Fundacji;
 11. powołuje kierowników podległych jednostek organizacyjnych oraz zatwierdza ich regulaminy;
 12. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 

 • §21

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.

 

 • §22
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

 

 • §23
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lub innego członka Zarządu
 3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pisemnie pozostałych członków Zarządu, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

 

 

Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego Fundacji

 

 • §24

1, Działalność statutowa Fundacji w części obejmującej działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

 1. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego z zachowaniem wymogu wyodrąbnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. przedszkola i szkolnictwo podstawowe (PKD 80.10)
  2. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42)
  3. pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego (PKD 85.14)
  4. pomoc społeczna z zakwaterowaniem, w tym opieka wychowawcza (PKD 85.31)
  5. pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem (PKD 85.32)
  6. działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.34)
  7. działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62)
  8. działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72)
  9. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04)

 

Działalność gospodarcza Fundacji

 

 • §25

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w zakresie:

 1. wydawanie książek (PKD 22.11.Z)
 2. wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)
 3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)
 4. wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z)
 5. działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z)
 6. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B)
 7. poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.B)
 8. pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (PKD 85.32.C)
 9. działalność organizatorów turystyki (PKD 63.30.A)
 10. działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F)
 11. ]artystyczna i literacka działalność twórcza gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.31.G)
 12. sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A)
 13. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.B)
 14. sprzedaż artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G)
 15. sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (PKD 52.50.Z)
 16. produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z)
 17. produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.52.Z)
 18. produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 26.21.Z)
 19. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
 20. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)

 

 • §26
 1. Prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

 

 • §27

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnej wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane „zakładami”.

 

 • §28
 1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem i wykonuje zadania pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.

Zmiana Statutu

 

 • §29

Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów podejmowanej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 • §30
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały zatwierdzonej przez Radę Fundacji.

 

 • §31
 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, której działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

 

 • §32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.