Regulamin Usługi „Chmura erp” („Regulamin”) wersja z dnia 31.12.2019 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi „Chmura erp”, zwana dalej Usługą przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej chmuraerp.pl , zasady korzystania z Usługi oraz zasady ochrony danych osobowych.
2. Usługa jest świadczona przez Gardens-Software Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, NIP: 778-14-70-625, REGON: 301395244 i jest dostępna dla użytkowników usługi Chmura erp.

§ 2 DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Chmura erp lub Usługa – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi odpłatnie dostępu do systemu Gardens Chmura erp w trybie online, umożliwiającego samodzielne prowadzenie przez Klienta operacji biznesowych w obszarach określonych w par.3, pkt.1
b) Klient – podmiot, który dokonał zakupu usługi i który oświadcza, że zapoznał się warunkami regulaminu i zobowiązał się do ich przestrzegania. Klient ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek działania związane z użytkowaniem usługi. Klient sprawdza dostęp wyznaczonych użytkowników do usługi i w każdej chwili może według swojego uznania anulować lub zmienić dostęp do usługi. Klient określa prawa wyznaczonych użytkowników związane z dostępem do danych i usługi klienta.
c) Użytkownik Usługi – Klient wyznacza użytkowników, którzy mają prawo dostępu do Usług w jego imieniu
d) Zakup usługi – włączenie Usługi w sposób wskazany w § 4 pkt 1, powodujący naliczenie opłaty oraz upoważniający Klienta do korzystania z Usługi za pomocą strony http://chmuraerp.pl .
e) Login – login wykorzystywany przez Użytkownika Usługi, w celu zalogowania do usługi Chmura erp na http://chmuraerp.pl. Loginem jest adres e-mail podany przez Użytkownika Usługi podczas zakładania konta do Chmura erp;
f) Hasło – hasło wykorzystywane przez Użytkownika Usługi, w celu zalogowania do Chmura erp na http://chmuraerp.pl.
g) Dane – wszelkie pliki przechowywane przez Użytkownika Usługi w Chmura erp;
h) System – system informatyczny, składający się z funkcjonalności systemu Gardens Chmura erp stanowiących własność Gardens-Software Sp. z o.o., będącego dostawcą Usługi, umożliwiający korzystanie z Usługi. System zapewnia Użytkownikowi Usługi stały dostęp do danych Użytkownika Usługi w Systemie oraz umożliwia Użytkownikowi Usługi zarządzanie tymi danymi;
i) Okres Rozliczeniowy – przedział czasu, za który dokonywane są rozliczenia świadczonych przez Gardens-Software Sp. z o.o. usług; Okres Rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.

§ 3 ZAKRES USŁUGI ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. W ramach Usługi Klient ma możliwość korzystania z modułów funkcjonalnych systemu Gardens chmura erp:
a) Zarządzania sprzedażą,
b) Zarządzanie magazynem,
c) Zarządzanie zakupami,
d) Płatności i finanse.
2. Warunkiem korzystania z Usługi jest jej zakup w drodze uiszczenia opłaty „z góry”za okres korzystania z Usługi. Gardens-Software zarządza płatnościami za pośrednictwem usługi płatniczej Przelewy24.
3. Aby zacząć korzystać z Chmury erp, po dokonaniu zakupu Usługi należy się zalogować na www.chmuraerp.pl i założyć konto dla Chmura erp. Aby założyć konto Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej chmuraerp.pl. Dane wymagane do rejestracji to: nazwa firmy, nr NIP, adres siedziby firmy, dane kontaktowe wraz z podanym adresem poczty e-mail. Po założeniu konta Klient otrzyma wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail z nazwą użytkownika oraz tymczasowym hasłem. Hasło należy wpisać przy pierwszym logowaniu na http://chmuraerp.pl
4. Z Chmura erp można korzystać logując się poprzez stronę internetową http://chmuraerp.pl.
5. Dostawca Usługi zapewnia ochronę danych zapisanych w Chmura erp przez Użytkownika Usługi przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób, którym Użytkownik Usługi nadał dostęp.
6. Bezpieczeństwo danych zapisanych w Chmura erp przez Użytkownika Usługi zapewniane jest poprzez zastosowanie hasła wraz z loginem jako sposób autoryzacji dostępu do Chmura erp. Login i hasło tworzone są przez Użytkownika Usługi podczas procesu zakładania konta, o którym mowa w § 3 pkt 4. Użytkownik Usługi zobowiązany jest do ochrony hasła przed dostępem osób trzecich. Użytkownik Usługi ma prawo zmienić hasło używane do logowania.
7. W ramach Usługi Użytkownik może zarządzać danymi w Chmura erp, w tym: wprowadzać, przeglądać, wgrywać, pobierać, modyfikować, usuwać, jak również udostępniać dane innym osobom według własnego uznania na własną odpowiedzialność.
8. W ramach korzystania z Usługi, Użytkownikowi Usługi zabrania się:
a) działań, które mogłyby prowadzić do łamania haseł lub loginów innych Użytkowników Usługi, bądź też prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkowników Usługi;
b) działań prowadzących do przebudowy, deasemblowania, dekompilacji systemu Gardens chmura erp ani do innych prób badania i rozszyfrowywania kodu źródłowego albo konstrukcyjnych ram systemu Gardens erp chmura. Użytkownik nie jest uprawniony do sprzedaży, dokonywania cesji, rozprowadzania, licencjonowania, wynajmu, wypożyczania albo dowolnego innego przekazywania OPROGRAMOWANIA stronie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody GARDENS-SOFTWARE;
c) wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Systemu lub wywołujących taki skutek.
9. Za brak możliwości korzystania z Usługi, wynikający z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Usługi odpowiada Użytkownik Usługi.

§ 4 ZAKUP USŁUGI

1. Klient może dokonać zakupu Usługi poprzez wpłatę za pośrednictwem usługi płatności internetowej Przelewy24 na konto bankowe Gardens-Software, przy czym należy spełnić następujące warunki:
• Osoba dokonująca płatności internetowej powinna posiadać dostęp do internetowej usługi elektronicznej bankowości swojego banku;
• Bank z którego będzie dokonywany przelew musi się znajdować w grupie banków obsługiwanych przez serwis przelewy24;
• Osoba dokonująca płatności za pośrednictwem szybkiego przelewu bankowego powinna posiadać na koncie bankowym odpowiednią ilość środków, umożliwiającą dokonanie zapłaty.
2. Alternatywnie istnieje możliwość dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Visa lub MasterCard. Osoba dokonująca opłaty powinna w tym wypadku posiadać ważną kartę płatniczą Visa lub MasterCard.
3. Ostatnim etapem zakupu Usługi jest przekierowanie na portal przelewy24.pl w celu wybrania odpowiedniego serwisu banku i realizacji płatności. W przypadku braku powodzenia operacji płatności elektronicznej za pomocą portalu przelewy24.pl lub braku potwierdzenia o dokonanej płatności, operacja płatności otrzyma status „nieopłaconej płatności” aż do momentu zrealizowania przelewu bankowego. W przypadku dokonania płatności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (nie za pośrednictwem usługi Przelewy24.pl) potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres: office@gardens-softwrae.com.
4. Usługa będzie aktywna w każdym Okresie Rozliczeniowym do momentu zlecenia jej dezaktywacji przez Klienta. W momencie zlecenia dezaktywacji Usługa zostanie utrzymana do 30-tego dnia od momentu pobrania opłaty za Usługę, a następnie zdezaktywowana.
5. Płatności będą automatycznie odnawiane w tej samej cenie oraz długości co przy pierwszym zakupie, o ile subskrypcja nie zostanie anulowana przed kolejną datą odnowienia. Subskrypcję można anulować oraz możną nią zarządzać za pomocą konta Klienta w usłudze chmuraerp.pl.
6. Dostawca usług płatności elektronicznych nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi zawartej pomiędzy Klientem a bankiem umowy, na podstawie której za pośrednictwem banku Klient dokonuje płatności internetowych w ramach systemu płatności.
7. Dostawca usług płatności elektronicznych nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania banku, w szczególności za nieprzekazanie przez bank środków do dostawcy usług płatności elektronicznych we właściwym terminie, kwocie, z właściwymi danymi identyfikującymi środki.

§ 5 OPŁATY

1. Za dany okres rozliczeniowy (abonament) opłata wynosi zgodnie z poniższą tabelą:
Usługa – 1 Użytkownik usługi Chmura erp

Pakiet PREMIUM 99,00 zł brutto / 12 miesięcy czyli 8,25 zł brutto /  za m-c
Pakiet BIZNES 19,99 zł brutto / 1 miesiąc czyli 19,99 zł brutto / za m-c

2. Opłata za Usługę naliczana jest z góry za kolejny miesiąc, zgodnie z Okresem Rozliczeniowym i przedstawiana każdorazowo na fakturze wystawianej Klientowi Usługi Chmura erp przez Gardens-Software Sp. z o.o.
3. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Gardens-Software a Klientem, Klient zobowiązany jest podczas rejestracji konta podać zgodne z prawdą dane: Nazwę firmy lub Imię i Nazwisko, adres siedziby firmy ( ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail). Gardens-Software zastrzega sobie prawo do wysyłania faktur tylko drogą elektroniczną na podany do korespondencji adres e-mail klienta zamawiającego usługę.
4. Użytkownik Usługi w każdej chwili może zlecić dezaktywację Usługi. Jeśli Użytkownik Usługi zrezygnuje w trakcie Okresu Rozliczeniowego, Usługa zostanie utrzymana do końca opłaconego okresu rozliczeniowego, a następnego dnia po upływie tego okresu – zdezaktywowana.

§ 6 DEZAKTYWACJA USŁUGI

1. Użytkownik Usługi może dezaktywować Usługę:
a. z poziomu własnego konta z zakładki Mój profil poprzez wybranie opcji „dezaktywuj usługę”
b. mailowo, na adres: office@gardens-software.com, Usługę dezaktywuje konsultant Gardens-Software;
2. Usługę należy dezaktywować najpóźniej ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli dezaktywacja nastąpi po tym dniu, opłata zostanie naliczona za kolejny okres rozliczeniowy i możliwość korzystania z Usługi będzie istnieć do końca kolejnego okresu rozliczeniowego.
3. W chwili, gdy Użytkownik Usługi przestaje być Użytkownikiem Usługa Chmura erp zostaje automatycznie dezaktywowana, a Użytkownikowi Usługi nie będzie naliczana opłata za korzystanie z Usługi.
4. Przed dezaktywacją Usługi, Użytkownik Usługi powinien przenieść swoje dane z Chmura erp, aby ich nie utracić. Jeżeli Użytkownik Usługi dezaktywuje Usługę i nie usunie danych z Chmury erp, Dostawca Usługi ma prawo usunąć wszelkie dane umieszczone w Chmura erp, a po usunięciu tych danych nie ma możliwości ich odtworzenia.
5. Z chwilą dezaktywacji Usługi, Użytkownik Usługi przestaje mieć możliwość korzystania z Usługi, a opłata za korzystanie z Usługi przestaje być naliczana.

§ 7 ZASADY ODSTĄPIENIA, ZWROTU I REKLAMACJI

1.Użytkownikowi Usługi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podania przyczyny. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: office@gardens-software.com. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi formularz “Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy”.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania procedury płatności elektronicznej oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania są rozpatrywane w trybie 5 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Usługodawcę, należy je wysyłać na adres e-mail: office@gardens-software.com lub zgłaszać telefonicznie pod numer: (+48) 61 662 18 33.

3. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację zawierać będzie wskazanie, czy Usługodawca uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informację o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

4. W sprawach nieuregulowanych będą mieć miejsce zapisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Kodeksu Cywilnego.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy wedle przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
– Administratorem Państwa danych osobowych jest Gardens-Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, NIP: 778-14-70-625, REGON: 301395244, kontakt telefoniczny: (+48) 61 662 18 33, email: office@gardens-software.com
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Usługi Chmura erp.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji usługi, której stroną są Państwo oraz Gardens-Software Sp. z o.o.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, kontrahenci Gardens-Software.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Gardens-Software Sp. z o.o. przez okres świadczenia usługi , a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
9. Posiadają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych osobowych
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. przenoszenia danych osobowych.
10. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Gardens-Software Sp. z o.o.
11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Gardens-Software może zakończyć świadczenie Usługi lub dokonać zmiany warunków świadczenia usługi na podstawie wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przed zakończeniem świadczenia usługi lub wejściem w życie nowych warunków świadczenia Usługi. Wypowiedzenie nastąpi za pomocą wiadomości email wysłanej na adres email, na którym jest aktywna Usługa. Użytkownik Usługi ma możliwość dezaktywacji Usługi w każdym czasie, bez podania przyczyny, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 pkt 1 i 2. W przypadku zmiany regulaminu Użytkownik ma prawo do dezaktywacji Usługi.
2. Dostawca Usługi ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu Gardens Chmura erp.
3. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.chmuraerp.pl oraz w siedzibie Gardens – Software Sp.
z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań.
4. Regulamin obowiązuje od 25.12.2019 r. do odwołania.